FRÅN FORNTID TILL NUTID

 

Ca 8 000 - 3 000 f Kr

(Mesolitiska tiden)

Genom fynd av för denna tid typiska stenredskap kan de första bosättningarna i Everöds socken spåras. Boplatser på båda sidor om Mjöån nära åmynningen vid Helgeå, vid Fridhem (Lyngby 18) och Skogsmagård (Everöd 19), samt en boplats vid Hospitalfästet i närheten av Everöds mejeri.


Ca 4 200 – 2 300 f Kr

(Yngre stenåldern)

Tidstypiska fynd av stenverktyg visar spår av de första bönderna i socknen. Troligen fanns dessa s k ”fiskare och deltidsbönder” längs Mjöån i både Lyngby och Everödstrakten


1 800 – 500 f Kr

(Bronsåldern)

Stenredskap, våra i rikt antal och fortfarande synliga gravhögar samt s k skålgropsstenar eller älvkvarnar visar spår av bronsålderns folk.


500 f Kr – 1 050 e Kr

(Järnåldern)

 Ett järnåldershus (grophus) omedelbart väster om kyrkan påträffades vid vägarbete 1954. Järnåldern införde skeppssättningar som gravform och en skeppssättning finns alldeles norr om Everöds by på Urnvägen. 


1000-talet

Redan på 1000-talet nämnde Adam av Bremen i sitt verk om Ärkestiftet att det i Skåne fanns 300 sockenkyrkor. Dessa var av trä, s k stavkyrkor. Det finns inga rester av en sådan i socknen. 


1100-talet

I slutet av detta århundrade byggdes Everöds stenkyrka. Eftersom träkyrkorna inte hade någon längre livslängd och försvarsmöjligheterna var torftiga, byggdes stenkyrkor. 


1200-talet

I början av 1200-talet skapades det romanska kalkmålerierna i de flesta skånska kyrkorna, så även i Everöds kyrka. Böndernas gårdar förvandlades så småningom, från stolp- eller grophus, till de för Danmark och Skåne typiska kringbyggda korsvirkes- och bålegårdarna. Everöds socken nämndes i medeltidsdokument för första gången år 1228. Namnformen var då Aewaerthe. 


1300-talet

I Lyngby, som då skrevs Ljungby (1377), låg en borg med tillhörande lantgård. Adeln spelade en stor roll i denna tid, både som försvar utåt och som ordningsmakt inom socknen.  


1400-talet

På grund av en spricka i kyrkans torn, byggdes under senare medeltiden en strävpelare vid sydvästra hörnet av tornet. Vapenhuset på södra fasaden kom till. De gotiska tegelvalven, som förstörde de gamla kalkmålningarna, restes också. Från 1422 dateras socknens äldsta bevarade gårdshandling. År1448 tillskrevs Snattarp till Everöds socken. 


1500-talet

Efter 1536 genomfördes reformationen även i Everöds socken. Då predikan fick en dominerande plats i högmässan, byggdes vid slutet av 1500-talet predikstolen och bänkarna (år 1611) i kyrkan. Även altartavlan är från 1500-talet. År 1548 flydde den siste ägaren av Lyngby borg, Jep Tordsen Sparre, till Sverige och senare till Frankrike och Tyskland, på grund av att han begått flera dråp. På slutet av 1500-talet raserades Lyngby borg. 


1600-talet

Omkring 1640 hade vi krigstillstånd i Everöds socken, liksom i hela Sverige. År 1658 tillföll Skåne Sverige. Dåvarande kyrkoherden Sten Pedersen Sommer led särskilt under krigsåren i socknen. Den 14 maj 1690 brann halva Everöd och 14 gårdar lades i aska. Indelningen av de svenska ryttarna i de skånska byarna och således även i Everöds socken, vållade oftast stora bekymmer. Så blev, 1697, ryttaren Hindrich Adolph von Broberg avrättad på Lyngsjö galgbacke. Han hade nämligen brutit sig in i Vittskövle kyrka och begått stöld. 


1700-talet

År 1725 byggdes det första skolhuset i Everöd. Beslutet hade fattats av Everöds sockenstämma. Dåvarande kyrkoherden Per Collin bekostade uppförandet av skolhuset på Everöd 9. Även skolmästaren fick sin lön av Per Collin. År 1754 byggdes nykyrkan. År 1759 tillkommer en exakt och tillförlitlig karta över både Everöd och Lyngby. Omkring denna tid förbereds redan de omfattande jordreformerna över hela Sverige.  


1800-talet

Omkring 1840-1850 var jordskiftena slutförda i Everöd och Lyngby. 1844 byggdes ett nytt skolhus på samma plats som det gamla. Pontus dela Gardie bekostade all tegel. Ritningarna utfördes av byggmästaren Cederholm. 1803 byggdes vår nuvarande prästgård. Den gamla prästgården, som byggdes år 1667 hade börjat bli fallfärdig. 1881 byggdes järnvägen mellan Karpalund och Degeberga över Skepparslöv, Tollarp och Everöd. 1890 öppnades Everöds första telestation. 


1900-talet

Vid sekelskiftet växte en liten småindustri fram i Everöd. Snickerifabrik, bryggeri, tunnbinderi, trävaroaffär, skomakeri mm. År 1940 invigdes den nuvarande skolan i Everöd. I den förra skolan, från 1851, flyttade distriktssköterskan in. På 1910-talet etablerades ett frivilligt brandförsvar med handpumpspruta. 1923 bildades Everöds frivilliga brandkår med Ivar Jönsson (Egborn) som ordförande. 1929 bildas Everöds idrottsförening. År 1971 överlämnas Everöds kommun, av fullmäktigeordföranden Algot Andersson, till Kristianstad.