Everöds brandförsvar

I början av 1910-talet utgjordes det primitiva brandförsvaret i Everöd av en brandspruta med handpump som fanns i ett ”Spruthus” strax intill kyrkan. Brandfogde till 1922 var smedmästare Lars Karlsson. När kyrkklockorna förkunnade att elden var lös skyndade människor till hjälp. Ingen hade vid den tiden någon särskild utbildning i brandförsvar. Bönderna hade skyldighet att hämta vatten och det gjordes med hästanspända ”dranka-tunnor”. Sedan fick allmänheten förse den handpumpade sprutan med vatten. 

Det som säkerligen fick byfolket att tänka på en brandkår var troligen den stora branden på gården Anneborg 1913, då nästan hela gården brann ned. 

Den 17. september 1923 tillsattes en interimsstyrelse med Ivar Jönsson (sedermera Egborn) som ordförande. Övriga var Nils Sköld, Anders Hansson, Anders Johnsson och Johan Andersson. Då kåren komigång på nyåret 1924 tillkom Alfred Andersson, Emil Palmqvist och Johan Johnsson. Kårens första brandchef var Nils Sköld. Detta år inköptes också den första motordrivna brandsprutan. Kåren hade då inte ekonomiska förutsättningar för inköp av bil/brandbil utan måste vid utryckningar låna lastbil i byn för transport av sprutan. Vanligtvis skedde lånet hos åkaren Sven Mårtensson. 

Verksamheten finansierades genom bidrag från kommunen och att medlemmarna i kåren anordnade festligheter. Detta skedde i början vid dansbanan vid Algots väg i furet och senare år i Everöds Folkets Park och detta blev under åren en stor inkomstkälla för kåren. Det har berättats om de välbesökta brandkårsfesterna vid Algots väg. Av en kassabok från 1930 framgår att nettobehållningen uppgick till 1.121:- den 21. juli och att festen hade ca 2000 besökare. Enligt många som var med då – den mest vällyckade festen i kårens historia. Samma år bidrog försäkringsbolaget Häradsbolaget med 240:- och Ö. Sönnarslövs kommun med 250:- 

 Brandstationen var belägen vid skolan fram till 1939 då den flyttades till Kommunalhuset. Den första brandbilen som inköptes 1933 för ca 3000:- bekostades av kommunala medel och en tankbil som rymde ca 2000 liter vatten inköptes 1948.

 

 

Organisatoriskt hade kåren också genomgått en del förändringar. Efter att ha varit frivillig brandkår i nästan 40 år övergick verksamheten i kommunal regi år 1962. I samband med kommunsammanslagningen 1971 skedde också en omfattande omorganisation på länsnivå och som då också gällde Everödskårens vara eller inte vara. Dessbättre blev inte kåren bortrationaliserad utan fick i form av frivilligt brandvärn, dock utan jourtjänst, en fortsatt uppgift att fylla.

Enligt beslut vid Kristianstads kommuns kommunalfullmäktiges sammanträde den 11.6.1985 upphör brandvärnet i Everöd vid årsskiftet 1985/86

Brandchefer under tiden:

1923 – 1928 Nils Sköld, smedmästare

1929 – 1930 Nils Jönsson, snickarmästare

1931 – 1935 Johan Andersson, tunnbindare

1936 – 1946 Johan Johnsson, skräddarmästare

1947 – 1965 Evert Pålsson, urmakare

1966 – 1970 Knut Nilsson, fabrikör

1971 – 1978 Ingvar Persson, telearbetare

1979 – 1981 Lars Jönsson, snickare

1982           Ingvar Persson, telearbetare

1983 – 1985 Helgot Andersson, stationsmästare

 

Källupplysning: Sockenföreningens samlingspärm nr 9. Everöds frivilliga brandkårs protokollböcker och kvittopärm.

 

För Everöds sockenförening 2013–11–03

Kjell Svensson